Mesterszintű
Operációkutatási szakemberképzés
a BME TTK Matematika Intézetében

A BME-n 2016 őszén is induló szakirányú továbbképzési program Magyarország egyetlen operációkutatási posztgraduális képzése. A programot a BME TTK Optimalizálási Kutatócsoportja szervezi. A program 4 szemeszteres, ez magában foglalja a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozat elkészítését is.

A képzés szervezési formája részidős képzés, levelező munkarendben. A hallgatók a képzés során a mintatantervben meghatározott előadásokon, gyakorlatokon vesznek részt, valamint témalabori munkát folytatnak.

A képzés erőteljesen alkalmazás-orientált: nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az elméleti tudás megszerzése mellett a hallgatók megtanuljanak valós optimalizációs helyzetekben modelleket készíteni, az adott modellre algoritmusokat fejleszteni, valamint az algoritmus számítógépes implementációjára is képesek legyenek. Ennek érdekében a második félévtől kezdve minden félévben a hallgatók önálló munkát nyújtanak be valamely a saját szakterületükön felmerülő problémával kapcsolatban.

Bővebb információ a képzés menüpontban található.

Kiknek ajánljuk?

A képzést olyan területeken dolgozó szakembereknek ajánljuk, akik munkájuk során gyakran találkoznak optimalizációs helyzetekkel (pl. közgazdaságtan, mérnöki tudományok), és szeretnének elsajátítani olyan módszereket, amelyek segítenek a munkájuk során fellépő problémák minél hatékonyabb megoldásában.

A képzés előfeltétele egy mesterszakos (vagy annak megfelelő) diploma, melynek megszerzése során a jelentkező legalább három félévben és összesen legalább heti 10 kreditben (legalább 10 órában) tanult matematikai tárgyú tantárgyakat és legalább egy félévben, legalább 4 kreditben (legalább 4 órában) tanult számítástudományi vagy informatika tárgyakat. A három félév matematika tárgyai kötelezően tartalmazzák az egy és többváltozós analízis és a lineáris algebra legfontosabb elemeit. A harmadik matematika tárgyként elfogadható a valószínűség számítás és a matematikai statisztika; vagy az operációkutatás vagy a differenciálegyenletek kurzus.

Képzés

A képzés félévente 14 héten keresztül, heti két munkanapon (délután), napi 4-4 órában folyik illetve bizonyos alapozó tantárgyakat blokkosítva hétvégén tartunk meg.

1. félév: Operációkutatás matematikai alapjai (3+1+0), Operációkutatás (0+2+0), Valószínűség számítás és statisztika (2+2+0), Lineáris programozás (3+1+0)
2. félév: Nemlineáris programozás (3+1+0), Kombinatorikus optimalizálás (3+1+0), Programozási ismeretek (0+3+0), Témalabor 1. (0+0+4)
3. félév: Operációkutatási programrendszerek (0+2+0), Irányítási rendszerek (2+0+0), Ökonometria (0+2+0), Játékelmélet (0+2+0), Témalabor 2. (0+0+4)
4. félév: Globális optimalizálás (3+1+0), Sztochasztikus optimalizálás (3+1+0).

Oktatók, témavezetés

A képzés során a hallgatóknak heti rendszerességgel konzultációs időpontokat tartunk mind az elméleti tárgyakkal mind a gyakorlati problémák modellezésével és megoldásával kapcsolatban.

A szak oktatói között szerepelnek:

Oklevél

A Budapesti Műszaki Egyetem Természettudományi Kara oklevelet bocsát ki azon hallgatók számára, akik szakdolgozatot írnak és védenek. Az oklevél feltétele egy középfokú „C” típusú nyelvvizsga. A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: „mesterszintű operációkutatási szakember”.

A képzés költségtérítéses, ennek összege 400.000 Ft/félév, amely magában foglalja az oktatást, az egyéni konzultációkat, a szakdolgozati témavezetést valamint annak elbírálását.

Jelentkezés

A BME TTK mesterszintű operációkutatási szakember képzésére a pályázati anyag postai úton történő beküldésével illetve a szak honlapján, elektronikus úton történő benyújtásával lehet. A mesterszintű operációkutatási szakember képzésére felvehetők maximális száma 20 fő. A jelentkezés határideje: 2016. július 31. A képzést szervező Kar fenntartja a jogot, hogy amennyiben a felvenni kívánt létszámot meghaladó számú jelentkező van, akkor egy szakmai elbeszélgetésen alakítsa ki a felvételi rangsort. A szakmai elbeszélgetésről a jelentkezők értesítést kapnak.

A szakra történő jelentkezéskor csatolni kell a következő dokumentumokat:

A jelentkezéseket a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Természettudományi Kar Dékánjához címezve kell benyújtani postai úton vagy elektronikusan az alábbi állomány kitöltésével, visszaküldésével és a kért dokumentumok másolatainak a beküldésével. (Postai cím: BME TTK, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. K. épület I. emelet 18. E-mail cím: moszk kukac math.bme.hu)

Érdeklődni Vida Máriánál lehet telefonon (06-1-463-1919) vagy e-mailben (vidamari kukac ttdh pont bme pont hu).

*az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: „mesterszintű operációkutatási szakemberképzés” és a képzésre jelentkező neve; vagy csekken, ami a TTK Dékáni Hivatalában szerezhető be.

Elérhetőségek

A BME TTK mesterszintű operációkutatási szakember képzés iránt érdeklődők kérdéseikkel a képzés vezetésében résztvevő szakembereket a moszk kukac math pont bme pont hu e-mail címen kereshetik meg.

A BME TTK mesterszintű operációkutatási szakember képzéssel kapcsolatos információk megtalálhatók a BME Differenciálegyenletek Tanszék honlapján

Nyílt nap

A BME TTK Optimalizálási Kutatócsoportja kutatási szemináriumait minden oktatási héten csütörtökönként 14:00-16:00 között tartja a BME H. épület III. emelet 306-os teremben. Ezeken a szemináriumokon a Kutatócsoport tagjainak a többsége rendszeresen részt vesz. A szeminárium előtt vagy utána találkozni lehet az Optimalizálási Kutatócsoport tagjaival. A szemináriumon elhangzott illetve tervezett előadásokról ide kattintva lehet tájékozódni. Keressen meg bennünket személyesen!